ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  18,421 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  697 3.78
เตี้ย  316 1.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,295 12.46
ผอมและเตี้ย  150 0.81
อ้วนและเตี้ย  139 0.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,824 80.47 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $