ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  19,819 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,040 5.25
เตี้ย  616 3.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,160 10.90
ผอมและเตี้ย  437 2.20
อ้วนและเตี้ย  530 2.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,036 75.87 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $