ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,954 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  831 4.16
เตี้ย  512 2.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,864 9.34
ผอมและเตี้ย  543 2.72
อ้วนและเตี้ย  411 2.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,793 79.15 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $