ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,058 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  911 4.54
เตี้ย  600 2.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,847 9.21
ผอมและเตี้ย  457 2.28
อ้วนและเตี้ย  415 2.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,828 78.91 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $