ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,165 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,187 5.89
เตี้ย  598 2.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,832 9.09
ผอมและเตี้ย  614 3.04
อ้วนและเตี้ย  547 2.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,387 76.31 เรียงลำดับ



Powered By www.thaieducation.net

 

* * * $