ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  20,582 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,212 5.89
เตี้ย  658 3.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,927 9.36
ผอมและเตี้ย  522 2.54
อ้วนและเตี้ย  548 2.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,715 76.35 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $