ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  19,546 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  917 4.69
เตี้ย  585 2.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,129 10.89
ผอมและเตี้ย  434 2.22
อ้วนและเตี้ย  364 1.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,117 77.34 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $