ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  20,683 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,363 6.59
เตี้ย  831 4.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,982 9.58
ผอมและเตี้ย  662 3.20
อ้วนและเตี้ย  724 3.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,121 73.11 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $