ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  25,507 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,163 4.56
เตี้ย  790 3.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,211 8.67
ผอมและเตี้ย  639 2.51
อ้วนและเตี้ย  517 2.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,187 79.14 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $