ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  25,682 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,305 5.08
เตี้ย  802 3.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,267 8.83
ผอมและเตี้ย  465 1.81
อ้วนและเตี้ย  227 0.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,616 80.27 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $