ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  25,643 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,299 5.07
เตี้ย  802 3.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,261 8.82
ผอมและเตี้ย  465 1.81
อ้วนและเตี้ย  227 0.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,589 80.29 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $