ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  25,701 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,544 6.01
เตี้ย  999 3.89
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,221 8.64
ผอมและเตี้ย  408 1.59
อ้วนและเตี้ย  366 1.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,163 78.45 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $