ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  25,374 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,106 4.36
เตี้ย  810 3.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,638 6.46
ผอมและเตี้ย  525 2.07
อ้วนและเตี้ย  372 1.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,923 82.46 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $