ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  24,838 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,287 5.18
เตี้ย  778 3.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,387 9.61
ผอมและเตี้ย  403 1.62
อ้วนและเตี้ย  227 0.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,756 79.54 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $