ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  25,487 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,845 7.24
เตี้ย  1,249 4.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,038 8.00
ผอมและเตี้ย  918 3.60
อ้วนและเตี้ย  621 2.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,816 73.83 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $