ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,055 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  840 4.65
เตี้ย  652 3.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,457 8.07
ผอมและเตี้ย  411 2.28
อ้วนและเตี้ย  446 2.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,249 78.92 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $