ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  13,356 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  635 4.75
เตี้ย  478 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,264 9.46
ผอมและเตี้ย  313 2.34
อ้วนและเตี้ย  340 2.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,326 77.31 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $