ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,943 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,087 5.19
เตี้ย  828 3.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,869 8.92
ผอมและเตี้ย  520 2.48
อ้วนและเตี้ย  453 2.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,186 77.29 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $