ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  36,401 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,323 6.38
เตี้ย  1,870 5.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,557 9.77
ผอมและเตี้ย  950 2.61
อ้วนและเตี้ย  1,086 2.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,615 73.12 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $