ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  26,661 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,482 5.56
เตี้ย  1,314 4.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,518 9.44
ผอมและเตี้ย  860 3.23
อ้วนและเตี้ย  698 2.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,789 74.22 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $