ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  36,633 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,725 4.71
เตี้ย  1,423 3.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,956 8.07
ผอมและเตี้ย  874 2.39
อ้วนและเตี้ย  859 2.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,796 78.61 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $