ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  28,249 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,901 6.73
เตี้ย  1,426 5.05
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,178 11.25
ผอมและเตี้ย  1,023 3.62
อ้วนและเตี้ย  942 3.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,779 70.02 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $