ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  37,032 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,238 6.04
เตี้ย  1,723 4.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,419 9.23
ผอมและเตี้ย  1,286 3.47
อ้วนและเตี้ย  1,248 3.37
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,118 73.23 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $