ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  30,995 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,643 5.30
เตี้ย  1,061 3.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,188 10.29
ผอมและเตี้ย  457 1.47
อ้วนและเตี้ย  231 0.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,415 78.77 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $