ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  31,155 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,691 5.43
เตี้ย  1,146 3.68
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,578 11.48
ผอมและเตี้ย  553 1.77
อ้วนและเตี้ย  315 1.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,872 76.62 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $