ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  30,904 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,033 6.58
เตี้ย  1,239 4.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,393 10.98
ผอมและเตี้ย  583 1.89
อ้วนและเตี้ย  276 0.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,380 75.65 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $