ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  30,512 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,435 7.98
เตี้ย  1,559 5.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,495 11.45
ผอมและเตี้ย  824 2.70
อ้วนและเตี้ย  381 1.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,818 71.51 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $