ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  30,543 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,436 7.98
เตี้ย  1,560 5.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,499 11.46
ผอมและเตี้ย  824 2.70
อ้วนและเตี้ย  381 1.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,843 71.52 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $