ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  30,461 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,431 7.98
เตี้ย  1,558 5.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,490 11.46
ผอมและเตี้ย  824 2.71
อ้วนและเตี้ย  381 1.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,777 71.49 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $