ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  31,284 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,759 5.62
เตี้ย  1,184 3.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,032 9.69
ผอมและเตี้ย  810 2.59
อ้วนและเตี้ย  1,065 3.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,434 74.91 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $