ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  29,557 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,988 6.73
เตี้ย  1,170 3.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,676 12.44
ผอมและเตี้ย  470 1.59
อ้วนและเตี้ย  413 1.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,840 73.89 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $