ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  31,813 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,883 9.06
เตี้ย  1,766 5.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,883 12.21
ผอมและเตี้ย  911 2.86
อ้วนและเตี้ย  1,022 3.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,348 67.10 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $