ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  23,663 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,416 5.98
เตี้ย  677 2.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,419 10.22
ผอมและเตี้ย  431 1.82
อ้วนและเตี้ย  509 2.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,211 76.96 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $