ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  23,547 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,500 6.37
เตี้ย  746 3.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,451 10.41
ผอมและเตี้ย  383 1.63
อ้วนและเตี้ย  523 2.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,944 76.21 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $