ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  23,616 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,952 8.27
เตี้ย  1,147 4.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,557 10.83
ผอมและเตี้ย  709 3.00
อ้วนและเตี้ย  651 2.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,600 70.29 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $