ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  23,616 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,929 8.17
เตี้ย  1,139 4.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,526 10.70
ผอมและเตี้ย  700 2.96
อ้วนและเตี้ย  644 2.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,678 70.62 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $