ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  24,166 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,517 6.28
เตี้ย  1,039 4.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,233 9.24
ผอมและเตี้ย  802 3.32
อ้วนและเตี้ย  940 3.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,635 72.97 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $