ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  23,340 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,568 6.72
เตี้ย  782 3.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,748 11.77
ผอมและเตี้ย  319 1.37
อ้วนและเตี้ย  567 2.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,356 74.36 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $