ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  23,838 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,906 8.00
เตี้ย  1,168 4.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,439 10.23
ผอมและเตี้ย  885 3.71
อ้วนและเตี้ย  473 1.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,967 71.18 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $