ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,590 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  549 3.52
เตี้ย  874 5.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,489 9.55
ผอมและเตี้ย  77 0.49
อ้วนและเตี้ย  39 0.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,562 80.58 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $