ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,585 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  627 4.02
เตี้ย  911 5.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,436 9.21
ผอมและเตี้ย  105 0.67
อ้วนและเตี้ย  16 0.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,490 80.14 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $