ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,587 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  691 4.43
เตี้ย  987 6.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,447 9.28
ผอมและเตี้ย  100 0.64
อ้วนและเตี้ย  20 0.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,342 79.18 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $