ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,592 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  949 6.09
เตี้ย  1,120 7.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,495 9.59
ผอมและเตี้ย  146 0.94
อ้วนและเตี้ย  34 0.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,848 75.99 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $