ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,555 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  980 6.30
เตี้ย  1,186 7.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,491 9.59
ผอมและเตี้ย  162 1.04
อ้วนและเตี้ย  36 0.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,700 75.22 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $