ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  15,923 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  628 3.94
เตี้ย  1,174 7.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,491 9.36
ผอมและเตี้ย  101 0.63
อ้วนและเตี้ย  52 0.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,477 78.36 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $