ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  15,517 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  767 4.94
เตี้ย  890 5.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,455 9.38
ผอมและเตี้ย  246 1.59
อ้วนและเตี้ย  178 1.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,981 77.21 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $