ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  15,969 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  946 5.92
เตี้ย  1,126 7.05
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,574 9.86
ผอมและเตี้ย  358 2.24
อ้วนและเตี้ย  230 1.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,735 73.49 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $