ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,871 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,049 6.61
เตี้ย  570 3.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,548 9.75
ผอมและเตี้ย  410 2.58
อ้วนและเตี้ย  520 3.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,774 74.19 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $