ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  12,916 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  944 7.31
เตี้ย  581 4.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,247 9.65
ผอมและเตี้ย  450 3.48
อ้วนและเตี้ย  460 3.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,234 71.49 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $