ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  12,877 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  939 7.29
เตี้ย  581 4.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,245 9.67
ผอมและเตี้ย  448 3.48
อ้วนและเตี้ย  460 3.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,204 71.48 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $