ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,195 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,336 8.25
เตี้ย  938 5.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,519 9.38
ผอมและเตี้ย  484 2.99
อ้วนและเตี้ย  1,366 8.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,552 65.16 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $