ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,989 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,317 8.24
เตี้ย  933 5.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,508 9.43
ผอมและเตี้ย  639 4.00
อ้วนและเตี้ย  1,365 8.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,227 63.96 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $