ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,131 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,047 6.49
เตี้ย  856 5.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,488 9.22
ผอมและเตี้ย  447 2.77
อ้วนและเตี้ย  415 2.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,878 73.63 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $