ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  15,556 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  979 6.29
เตี้ย  506 3.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,683 10.82
ผอมและเตี้ย  397 2.55
อ้วนและเตี้ย  367 2.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,624 74.72 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $