ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,967 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,436 8.46
เตี้ย  783 4.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,297 7.64
ผอมและเตี้ย  571 3.37
อ้วนและเตี้ย  628 3.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,252 72.21 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $