ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,514 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  668 4.60
เตี้ย  349 2.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,107 7.63
ผอมและเตี้ย  290 2.00
อ้วนและเตี้ย  232 1.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,868 81.77 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $