ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,479 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  664 4.59
เตี้ย  349 2.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,104 7.62
ผอมและเตี้ย  289 2.00
อ้วนและเตี้ย  232 1.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,841 81.78 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $