ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,197 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  654 4.61
เตี้ย  387 2.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,159 8.16
ผอมและเตี้ย  359 2.53
อ้วนและเตี้ย  231 1.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,407 80.35 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $