ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,162 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  652 4.60
เตี้ย  386 2.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,158 8.18
ผอมและเตี้ย  357 2.52
อ้วนและเตี้ย  231 1.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,378 80.34 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $