ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,437 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  768 5.32
เตี้ย  437 3.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,339 9.27
ผอมและเตี้ย  220 1.52
อ้วนและเตี้ย  248 1.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,425 79.14 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $