ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,397 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  767 5.33
เตี้ย  437 3.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,339 9.30
ผอมและเตี้ย  299 2.08
อ้วนและเตี้ย  246 1.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,309 78.55 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $