ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  14,859 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  711 4.78
เตี้ย  359 2.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,024 6.89
ผอมและเตี้ย  194 1.31
อ้วนและเตี้ย  181 1.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,390 83.38 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $